title

Standart transfüzyon uygulamasından Hasta Kan Yönetimine geçiş, uygulamalardan elde edilen veriler sonrası dünya genelinde cazip hale gelmeye başlamış ve bir ivme kazanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2010 yılındaki toplantısında Hasta Kan Yönetiminin önemini vurgulamıştır (WHA63.12 sayılı karar) ve Avrupa Komisyonu Hasta Kan Yönetimi (HKY) hakkında iki rehber yayımlamıştır. Avustralya'da, Ulusal Kan Otoritesi HKY'ni uygulamak için rehberler yayınlamıştır. Ancak sonuçta HKY'nin hasta bakımının yeni “altın standardı” haline gelmesi zaman alacak “Transfüzyon Tıbbının bir Paradigma Kayması”dır. 

Uluslararası Hasta Kanı Yönetimi Vakfı (IFPBM) 2015 yılında kurulmuş olup İsviçre'nin Basel kentinde bulunan ve kar amacı gütmeyen bir vakıfdır. IFPBM’nin amacı, hasta güvenliğini ve klinik pratikte sonuçları, Hasta Kan Yönetimi ile geliştirmek olan multidisipliner bir organizasyondur. IFPBM, eğitim ve öğretim yoluyla kanıta dayalı maliyet etkin HKY uygulamasını teşvik ederek en yüksek sağlık hizmeti standardını oluşturmayı hedeflemektedir.

ABD

Hasta Kan Yönetimi (HKY) ile ilgili ilk çalışmalar, 2005 yılında 21.000'den fazla ABD sağlık kuruluşunu ve programını akredite eden, Amerika Birleşik Devletleri merkezli, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Ortak Komisyon tarafından, HKY programları için performans ölçümleri geliştirme ile başlamıştır. 2014 yılında geliştirmiş olduğu ölçümleri gözden geçirerek elektronik HKY performans ölçümleri olarak güncellemiştir. 2010 yılında Dünya Sağlık Örgütü toplantısının 63 numaralı oturumunda alınan 12 sayılı kararla HKY’nin küresel olarak onaylanması sonrası Amerika Birleşik Devletleri Sağlık ve İnsani Hizmetler Departmanı tarafından bu konuda çalışmalar başlatılmıştır. Ayrıca, daha önce Sağlık Bakım Finansmanı İdaresi olarak bilinen, Sağlık ve İnsani Hizmetler Departmanı içinde Medicare programını yöneten ve Çocuk Sağlığı Medicaid'i yönetmek için devlet hükümetleriyle ortaklaşa çalışan federal bir ajans olan Medicare & Medicaid Hizmetleri Merkezleri bir pilot HKY çalışması başlatmıştır.

Society for the Advancement of Blood Management (SABM) de HKY programları için klinik standartları geliştirmiştir. Daha sonra ise Amerikan Kan Bankaları Birliği (AABB) kendi HKY standartlarını yayınlamıştır. Artan sayıda HKY ölçümleri ve standartları HKY’nin uygulamaya geçmesi için iyi bir ortam oluşturmasına karşın henüz yeterli olumlu veriler elde edilmediğinden klinisyenler tarafından benimsenmesi için zamana ihtiyaç vardır.

 Avustralya

HKY’nin sağlık sisteminde standart olarak uygulandığı ülkelerden biri Avustralya’dır. 20 yılı aşkın süredir devam eden çabalar sonucu verimli çalışan bir sistem oluşturulmuştur. Bu sistemin oluşturulmasının ilk tohumları 1988 yılında Profesör İbsister tarafından transfüzyonun odağına kan ve kan bileşenleri ile bağışçının değil de hastanın konulduğu “Transfüzyon Tıbbında Paradigma Kayması” makalesi ile atılmıştır. Profesör Ibsister “Hasta Kan Yönetimi” terimini ilk kullanandır.

Bundan 12 yıl sonra Avustralya Hükümeti tarafından atılan HKY adımları uygulama alanında bekleneni veremeyince 2001'de Avustralya Kan Bankacılığı ve Plazma Ürünleri Sektörü’nün incelenmesi tamamlanarak klinisyenlerin öncülüğünde uygulama değişikliği yapıldı. İnceleme sonucunda oluşturulan rapor doğrultusunda oluşturulan öneriler 2003 yılında yasalara aktarıldı ve Ulusal Kan Otoritesi oluşturuldu.

Ulusal Kan Otoritesi HKY’de öncü bir rol üstlenerek ulusal düzeyde koordine çabaların geliştirilmesinde önemli bir rol oynadı. Avustralya’nın bazı eyaletlerinde transfüzyon tıbbı ve HKY eğitim ve klinik uygulama geliştirme programları (BloodSafe, BloodWatch ve BloodMatters) başlattı. 2008 yılında ise hasta odaklı ve kanıta dayalı HKY rehberleri geliştirme projesi başladı. HKY’nin 6 farklı konusunda (Kritik Kanama ve Masif Transfüzyon, Perioperatif, Dahili Hastalıklar, Kritik Bakım, Obstetrik, Pediatri ve Neonatoloji) rehberler oluşturulmak üzere her rehber için farklı uzman klinik referans grupları oluşturuldu. Tamamlanan 6 rehber çevrimiçi yayınlanmış ve uygulamaya konulmuştur.

Klinisyen öncülüğünde rehber oluşturulması, önerilerin klinik uygulamaya dönüştürülmesini kolaylaştırmış ve kolay kabul görmesinde kritik bir faktör olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Ayrıca, HKY rehberlerinin uygulanması, Avustralya’nın Ulusal Güvenlik ve Kalite Sağlık Hizmet Standartları’na dahil edilmiştir ve standartlar hastanelerin akreditasyonu için zorunlu tutulmuştur. Bu da hastane yöneticileri tarafından HKY’ye ilgiyi artırmıştır. 2014 ve 2015 yıllarında HKY ile ilgili ulusal kongre ve sempozyumlar düzenlenmiştir.

Avustralya’da HKY’nin uygulamaya konulmasından sonra 2012’den itibaren eritrosit konsantresi kullanımında %16’dan fazla azalma olmuş, hastane maliyetleri düşmüş, hastane kaynaklı komplikasyonlarda ve hastanede kalış süresinde önemli azalmalar olduğu saptanmıştır.

 Hollanda

2000 yılında komorbiditesi olmayan hastalarda ulusal transfüzyon eşikleri uygulamaya konulmak üzere belirlenmiştir. HKY’nin hastanelerde uygulanması 2000’li yılların başlarında özellikle majör ortopedik cerrahi olgularında başlamıştır. Avrupa’da ilk HKY uygulayan ülkedir. Tüm elektif ameliyatlardan 3-4 hafta önce preoperatif değerlendirme yapılması yasal gerekliliktir.

Tüm kalça ve diz cerrahilerinde transfüzyon oranları hastaneler tarafından Ulusal Sağlık Otoritesi’ne bildirilmekte olup otorite tarafından karşılaştırma yapılabilmesi için merkezi web sitesinde yayınlanmaktadır.

HKY uygulamasından sonra ameliyat öncesi eritropoezi uyarıcı ajanların kullanım oranı iki kat, ameliyat sonrası kan kurtarma yöntemlerinin kullanımı 4-5 kat artmıştır. 2000-2009 yılları arasında hastaneye yatan sayısında %50’ye yakın artış olmasına karşın kan transfüzyonu sayısında %12 düşüş kaydedilmiştir. HKY’nin Hollanda genelinde her yıl yaklaşık 100 milyon Euro tasarruf sağladığı hesap edilmiştir.

 İngiltere

Ulusal Sağlık Sistemi Kan ve Transplant (NHSBT) kurumu, kan kullanımını etkin bir şekilde yönetmek için, İngiltere Ulusal Sağlık Sistemini (NHS) desteklemek amacıyla, Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Kan Transfüzyon Komitesi (NBTC) ile birlikte çalışmaktadır. 2012 yılında yapılan “Kan Transfüzyonunun Geleceği” konferansının ardından NBTC tarafından HKY önerileri hazırlanmıştır. Öneriler NHS ve NHSBT kurumu tarafından desteklenmektedir.

HKY yürürlüğe sokulduktan sonra bu konudaki ilerlemeyi değerlendirmek amacıyla 2013 ve 2015 yıllarında anketler düzenlenmiştir. Eritrosit talebi HKY uygulaması yıldan yıla azalma göstermektedir, trombosit talebindeki azalma ise daha az olmuştur.

İngiltere'de elektif cerrahiden 2-6 hafta önce hastalara rutin sağlık kontrolleri ve kan testleri, EKG ve gerekirse anestezi tarafından değerlendirme yapılır. Bu ön değerlendirme sayesinde ameliyat iptalleri, hastaların hastanede kalış süreleri azaltılır.

 İtalya

Dünya Sağlık Örgütü'nün 21/05/2010 tarih ve WHA63.12 sayılı kararına uyum sağlamak amacıyla, İtalyan Ulusal Kan Merkezi, kan kullanımının uygun organizasyonel ve klinik yönetimini sağlamak için yenilikçi ve daha etkili yöntem ve araçların sistematik hale getirilmesini amaçlayan bir girişim başlattı. 2013 yılında, İtalyan Ulusal Kan Merkezi, İtalyan Transfüzyon Tıbbı ve İmmunohematoloji Derneği (SIMTI, Società Italiana di Medicina Trasfusionale e Immunoematologia) ile teknik-bilimsel ortaklığın etkinleştirilmesi yoluyla, erişkinlerde büyük elektif ortopedik ameliyatlarda, 2014-2015 yıllarında HKY'nin ilk pilot uygulamasını teşvik etmek için ulusal bir proje başlattı. Proje Ulusal Kan Merkezi tarafından koordine edilen multidisipliner bir çalışma grubunun kurulmasıyla başlatıldı.