title

GÜNCEL YAYINLAR:

 

Tranexamic Acid During Prehospital Transport in Patients at Risk for Hemorrhage After Injury: A Double-blind, Placebo-Controlled, Randomized Clinical Trial

Yaralanma Sonrası Kanama Riski Altındaki Hastalarda Hastaneye Nakil Sırasında Traneksamik Asit Kullanımı: Çift kör, Plasebo Kontrollü, Randomize Klinik Çalışma

American College of Surgeons (ACS) 2020 sanal toplantısında sunulan bir çalışmaya göre, yaralanma sonrası kanama riski nedeniyle hastaneye getirilmeden önce traneksamik asit uygulanan hastalarda 30 günlük mortalitede anlamlı bir azalma olmamasına karşın, bazı özel hasta alt gruplarında yararlı olduğu gözlenmiştir.

Çalışma, ABD’de 4 travma merkezinde yürütülmüş olup hipotansiyonu (TA: <90 mmHg) veya taşikardisi (vuru >110/dk) olan 903 yaralıda yapılmıştır. 447 yaralıya yaralanma sonrası 2 saat içinde traneksamik asit uygulanmıştır.

Post hoc karşılaştırmada ilk 1 saat içinde traneksamik asit uygulanan alt grupta 30 günlük mortalitede anlamlı azalma (%4.6'ya karşı %7.6; p <0.002) saptanmıştır. Ayrıca, 10 dakika içinde 100 ml serum fizyolojik içinde 3 g traneksamik asit uygulanan grupta da plasebo grubuna göre anlamlı azalma gözlenmiştir (p=0.04).

Trombotik komplikasyonlar dahil istenmeyen olaylarda traneksamik asit uygulanan grup ile kontrol grubu arasında bir fark görülmemiştir.

Traneksamik asitin erken uygulandığı orta ila şiddetli yaralanması olan hastalar en fazla yarar gören grup olmuştur. Ayrıca daha yüksek doz alanların da daha fazla yarar sağladığı saptanmıştır.

Makale özeti: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33016996/

 

---------------------------------------------------------------------

 

Blood utilization and clinical outcomes in pancreatic surgery before and after implementation of patient blood management

Hasta kan yönetiminin uygulanmasından önce ve sonra pankreas cerrahisinde kan kullanımı ve klinik sonuçlar

Bu retrospektif kohort çalışma, hasta kan yönetimi (HKY) uygulanan bir akademik merkezde HKY uygulamadan önce (2009-2013), HKY uygulamasının erken döneminde (2014-2016) ve uygulamanın tümüyle uygulandığı dönemde (2017-2019) pankreas cerrahisi hastalarının sonuçlarını karşılaştırmaktadır.

Çalışma sonucunda, HKY uygulaması ile hasta sonuçları olumsuz etkilenmeden (morbidite oranında anlamlı azalma), kan bileşenleri kullanımının önemli derecede azaldığı saptanmıştır.

Makale özeti: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32897635/ 

 

---------------------------------------------------------------------

 

Impact of Blood Loss and Intraoperative Blood Transfusion During Liver Transplantation on the Incidence of Early Biliary Complications and Mortality

Karaciğer Transplantasyonu Sırasında Kan Kaybı ve İntraoperatif Kan Transfüzyonunun Erken Safra Komplikasyonları ve Mortalite İnsidansı Üzerindeki Etkisi

Altı yıl içinde karaciğer nakli yapılan 239 olguda bilyer komplikasyon gelişimine intraoperatif kan kaybının, verilen eritrosit ünitesi sayısının ve operasyon öncesi hemoglobin değerinin etkisi araştırılmıştır. Bilyer komplikasyon gelişen (n=41) ve gelişmeyenlerde (n=198) anlamlı bir fark bulunmamıştır. Buna karşılık, transplant sonrası 30 gün içinde ölen 11 hastanın transplant öncesi hemoglobin değerleri daha düşük (10 g/dl’ye karşı 11.6 g/dl, p=0.02) ve aldıkları eritrosit konsantresi ünite sayısının daha fazla olduğu (3.3’e karşı 1.7, p= 0.01) saptanmıştır.

Bu retrospektif analizle, transplant sonrası ölüm oranının, transplant öncesi hemoglobin düzeyi daha düşük olanlarda ve ameliyat esnasında daha fazla miktarda kan bileşeni transfüzyonu yapılanlarda daha yüksek olduğu belirtilmiştir.

Makale özeti: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32434743/

 

---------------------------------------------------------------------

 

Perioperative Blood Transfusions Are Associated with a Higher Incidence of Thromboembolic Events After TKA: An Analysis of 333,463 TKAs

Perioperatif Kan Transfüzyonları Total Diz Artroplastisi Sonrası Daha Yüksek Tromboembolik Olay İnsidansı ile İlişkili: 333.463 Total Diz Artroplastisi’nin Analizi

Total diz artroplastisi sonrası venöz tromboembolizm gelişen hastalarda risk faktörü araştırmaları devam etmekte. Daha önce perioperatif transfüzyon durumu ile venöz tromboembolizm arasında ilişki incelenmiş, ama çalışmaların genelleştirilebilmesi ve gücü sınırlı kalmıştı. Bu retrospektif çalışmada 333.463 total diz artroplastisi uygulanan olgunun 48’ine (<%0,01) operasyon öncesi, 14590’ına (%4) operasyon başladıktan sonraki ilk 72 saatte transfüzyon yapılmış. İntra/postoperatif transfüzyon yapılanlarda, transfüzyon yapılmayanlara göre derin ven trombozu riski 3,68 kat daha yüksek bulunmuş. Bu sonuçla, ortopedistlerin hasta kan yönetimi protokollerini daha sıkı takip etmeleri önerilmiştir.

Makale özeti: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33165044/